Goed om te weten!

Algemene voorwaarden

Kornet riooltechnieken
knollendammerstraat 102
1531BG Wormer

Mob 0643033183

Email info@renekornet.nl
Url www.kornet-riooltechnieken.nl
K.V.K nr

 

ALGEMENE VOORWAARDEN KORNET RIOOLTECHNIEK

Artikel 1. Definities en geldingsbereik: a. Onder Kornet wordt verstaan: Kornet Riooltechnieken, gevestigd te Zaandijk, alsmede de aan haar gelieerde
bedrijven. b. Onder Klant wordt verstaan: degene die een overeenkomst aangaat met, een offerte aanvraagt bij of een order plaatst bij Kornet, dan wel
degene aan wie Kornet een aanbod doet. c. Een verwijzing door de Klant naar welke andere alge¬mene voorwaarde dan ook wordt door Kornet niet aan¬
vaard.

Artikel 2. Consumentenbepalingen: Wanneer de Klant een natuurlijke persoon betreft, die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of
bedrijf, dan gelden deze voorwaarden onverkort, behoudens de bepalingen die in strijd zijn met het bepaalde, opgesomd in de artt. 6:236 en 6:237 BW,
zoals o.a. te noemen de risicoregeling voor loon- en prijsstijgingen. In deze gevallen geldt het bepaalde in genoemde artikelen van het burgerlijk wetboek.

Artikel 3. Aanbieding, overeenkomst en prijs: a. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en gebaseerd op de bij aanvrage verstrekte gegevens inclusief
omzetbelasting maar exclusief heffingen van overheidswege. Zij zijn gebaseerd op de per aanbie¬dingsdatum geldende prijzen, tarieven, honora¬ria, etc.
Tenzij daarop anders aangegeven worden offertes 30 dagen gestand gedaan. b. Orders worden geaccepteerd onder het voorbe¬houd dat de vereiste
vergun¬ningen, ontheffingen, goedkeu¬ringen etc. worden afgegeven. Zij zijn pas bindend wanneer accep¬tatie ervan schriftelijk is medegedeeld, dan wel
wanneer uit enige handeling van Kornet blijkt dat een overeenkomst tot stand is gekomen. Artikel

4. Servicecontract; Als de Klant met Kornet een
‘Servicecontract Kornet Riooltechniek’ is overeengekomen kan deze uitsluitend schriftelijk door de Klant worden opgezegd tegen het einde van een
contract jaar en met in achtneming van één maand opzegtermijn. In het andere geval wordt geacht de overeenkomst telkens met een termijn van één jaar
te zijn verlengd. Kornet is gerechtigd ieder kalenderjaar de overeengekomen maandelijkse serviceprijs te verhogen met het inflatiecijfer van gezinscon-
sumptie over het afgelopen kalenderjaar zoals door CBS is vastgesteld.

Artikel 5. Wijziging, annulering van de order: a. Een wijziging in de order dient
tijdig en schri¬ftelijk te geschie¬den. Zij zal pas gevolgen hebben wanneer de acceptatie ervan door Kornet schriftelijk is beves¬tigd, dan wel indien acceptatie
blijkt uit enige handeling van Kornet. Hogere kosten voortvloeiende uit een dergelijke wijziging komt voor reke¬ning van de Klant. Een mondelinge wijziging
in de order is geheel voor rekening en risico van de Klant. Reclames daaromtrent worden niet geaccepteerd. b. Gehele of gedeel¬te¬lijke annule¬ring of
schorsing van de order maakt de Klant schade¬plich¬tig jegens Kornet voor alle kosten die voor de uitvoe¬ring van de order reeds zijn ge¬maakt. Bij annu-
lering c.q. schorsing zijn alle nog niet opeisbare vorderingen van Kornet op de Klant terstond opeisbaar. Voor schade tengevolge van annulering of
schorsing is Kornet nimmer aansprakelijk.

Artikel 6. Verplichtingen en risico’s van de Klant: a. Wanneer de Klant de overeenkomst niet, niet geheel,
of niet goed nakomt, dan wel het aannemelijk is dat dit het geval zal zijn, is zij reeds door dat feit in verzuim. Iedere tekortkoming van de Klant in de
nakoming, waaronder de betalingsverplich¬ting, geeft Kornet het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst
ontbon¬den te verkla¬ren, on¬verminderd het recht ge¬maakte kosten, alsmede schade, waaron¬der wegens gederfde winst, de Klant in rekening te bren¬gen,
onver¬minderd haar recht nakoming te verlangen. Kornet is niet aanspra¬kelijk voor schade aan het werk, voortvloei¬ende uit bedoelde opschor¬ting. Alle
schaden en kosten voor Kornet, die voortvloeien uit vertraging aan de zijde van de Klant, zijn geheel voor rekening van laatst¬genoemde, ongeacht of er
sprake is van over¬macht aan dier zijde. b. De Klant verplicht zich Kornet alle benodigde informa¬tie te ver¬schaffen, noodzakelijk voor de uitvoering van de
overeen¬komst, en vrij¬waart Kornet voor alle schade, alsmede voor aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook gedaan. De Klant draagt ervoor zorg
dat Kornet tijdig kan beschikken over: alle benodigde gegevens en goedkeuringen, (waaronder vergunningen, ontheffingen en beschikkingen), (toegang
tot) het object of gebouw, voldoende gelegenheid voor aan-, afvoer en opslag van (hulp)stoffen materialen, etc., voldoende elektriciteits-, gas- en water-
aan¬sluit¬punten alsme¬de pers¬lucht; c. Klant zal ervoor zorgdragen dat Kornet onbelemmerd de werkzaamheden kan aanvangen en voortzetten.

Artikel 7. Verplichtingen en risico’s van Kornet: Alle leveringstermijnen worden bij bena¬de¬ring en naar beste weten opgegeven. Tenzij uitdrukkelijk
anders overeengekomen zijn zij niet bindend en is Kornet door overschrijding ervan niet schadeplichtig. Een overeenkomst m.b.t. aanneming van werk
bepaalt de datum van aanvang en de duur van het werk. In geval van aanneming van werk in regie maakt Kornet week¬rapporten op, en levert deze in bij
de Klant. De weekrapporten gelden als basis van de door Kornet terzake te verzenden factu¬ren. In de rapporten wordt o.m. mededeling gedaan omtrent
de vordering en stand van het werk, de wijzigingen in de opdracht, de verwerkte uren, onwerk¬baar weer, aan- en afvoer van materialen en hulpmiddelen,
en opneming, goed¬keuring en oplevering, dan wel ingebruikneming van het werk of van een gedeelte daarvan. Een weekrapport wordt geacht te zijn
goedgekeurd indien de Klant niet binnen drie dagen na ontvangst ervan schriftelijk anders doet blijken.

Artikel 8. Materialen en (hulp)stoffen: Kornet
gebruikt stoffen en materialen van goede hoedanig¬heid, ge¬schikt voor hun bestemming. Door de Klant ter beschikking gestelde of voorge¬schreven stoffen
en materia¬len worden geacht te zijn goedge¬keurd en geschikt te zijn voor hun bestem¬ming. Tenzij anders overeengekomen geldt dat bouwstoffen en
materialen die uit het werk komen door de Klant worden opgeslagen/afgevoerd. Indien Kornet zorgdraagt voor opslag/afvoer, dan is dat voor reke¬ning en
risico van de Klant.

Artikel 9. Keuring, reclame en garanties: a. Door of vanwege Kornet (op)geleverde zaken of afgeronde werkzaamheden worden
door de Klant direct bij melding van levering of gereedkoming gekeurd. Bestaat levering uit meerde¬re leveranties, dan keurt de Klant direct na de eerste
melding. De keuring mag door een derde worden uitgevoerd, en Kornet mag bij de keuring aanwezig te zijn. Mocht uit deze keuring blijken dat het
geleverde niet aan de verwach¬tingen voldoet, dan stelt de Klant Kornet daar onver¬wijld van in kennis, een en ander op straffe van verval van iedere aan¬-
spraak. b. Buiten opdrachten vallende onder aanneming van werk dienen reclames door de Klant binnen 14 dagen na levering/gereedkoming per aangete¬-
kend schrijven ter kennis van Kornet te worden gesteld, een en ander op straffe van verval van iedere aan¬spraak. Het in behandeling nemen van een
reclame houdt in geen geval erkenning van de juistheid of tijdelijke indiening ervan in. c. Reclames ten aanzien van de gedeclareerde bedra¬gen dienen
binnen 8 dagen na factuurdatum per aangete¬kend schrij¬ven ter kennis van Kornet te worden gesteld, op straffe van verval van aan¬spraak. d. Garantie
wordt enkel verleend wanneer en voor zover dat uitdrukkelijk en schrif¬telijk is overeengekomen. Iedere tekortkoming van de Klant in de nako¬ming heeft tot
gevolg dat gegeven garantie komt te vervallen.

Artikel 10. Aansprakelijkheid en overmacht: a. Voor zover in deze voorwaarden aansprakelijkheden niet
uitdrukkelijk worden aanvaar¬d zijn, de door Kornet verrichte werkzaamheden voor risico van de Klant. Derhalve accepteert Kornet geen aan¬spra¬kelijkheid
voor schade, en vrij¬waart de Klant Kornet voor aanspra¬ken van derden wegens schade al dan niet een gevolg van door Kornet verrichtte of nagelaten
werkzaamheden. De Klant zal de door Kornet te bewerken objecten genoegzaam verzekerd hebben en houden, speciaal tegen brand- storm- en water-
schade. Kornet aanvaardt terzake geen enkele aansprakelijkheid. Kornet is niet aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van buitengewone
omstandigheden waarvoor zij in verband met de aard van het werk geen passende maatrege¬len had hoeven te nemen of als gevolg van geen, onjuiste of
onvolledige informatie over de ligging van kabels, buizen, leidingen, of als gevolg van welk gebrek aan informa¬tie dan ook; b. Storing in het bedrijf van
Kornet ten gevolge van overmacht heeft tot gevolg dat de verplichtingen tussen Kornet en Klant over en weer zullen worden opgeschort zolang als de
overmachtssituatie duurt. Indien nakoming niet meer mogelijk is, dan ontslaat de overmacht Kornet van haar verplichtingen en is zij op generlei wijze
schade¬plich¬tig. Ook als overmacht wordt aangemerkt de overmacht in het bedrijf van degene die Kornet ter uitvoering van de order heeft aange¬steld. In
geval van overmacht zal Kornet daarvan zo spoedig mogelijk mededeling doen aan de Klant. De Klant heeft tot 7 dagen na ontvangst van bedoelde
mededeling het recht om de order te annuleren, echter onder de verplichting het reeds uitge¬voerde gedeelte van de over¬eenkomst naar even¬redigheid te
vergoeden. c. De aansprakelijkheid van Kornet blijft ten alle tijde beperkt tot herstel/vervanging dan wel creditering van het aan de Klant terzake in
rekening gebrachte, een en ander ter keuze van Kornet. Kornet accepteert nimmer aanspra¬kelijkheid voor schade uit hoofd¬e van gederfde winst of omzet,
bedrijfs¬schade, immateriele schade of gevolg¬schade, in welke vorm dan ook. Indien Kornet uit hoofde van enige overeenkomst ten behoeve van de Klant

 

en op eigen kosten een verzekering heeft afgesloten accepteert zij slechts aansprakelijkheid tot het bedrag van de uit te keren verzekeringspenningen.

Artikel 11. Eigendommen: a. De eigendom van door Kornet aan de Klant gele¬verde zaken blijft bij Kornet, zij gaat pas over op de dag waarop de
verschul¬digde prijs, renten, kosten en schade¬vergoedingen ter zake van de geleverde zaken en dien¬sten, inclusief voorafgaande leve¬rin¬gen en dien¬sten, is
vol¬daan, onverminderd het risico van de Klant voor die zaken. Zolang niet aan alle betalingsverplichtingen is voldaan, is de Klant niet gerechtigd de zaken
in bewaring te geven, te ver¬vreemden of te bezwaren met enig persoonlijk of zakelijk recht, dan wel er op enige andere wijze over te be¬schik¬ken, een en
ander uitge¬zonderd handelingen in de normale uitoe¬fening van beroep of bedrijf. Door Kornet tot stand gebrachte tekeningen, rapporten, offerte’s e.d.
mogen niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond met het oogmerk een vergelijkbare offerte te verkrijgen. Kopiëren of anderszins vermenig¬
vuldigen ervan is verbo¬den.

Artikel 12. Betalingen: Betaling vindt plaats binnen 14 dagen na factuurdatum, en dient te geschieden ten kantore van
Kornet. Schuld¬vergelij¬king en aftrek is, evenals opschor¬ting, niet toegestaan. Voor orders die een langere bewerkingstijd vereisen, alsmede voor
gecombineerde of samengestelde orders, of voor werk uit hoofde van aanne¬ming van werk, zal betaling bij gedeelten kunnen worden verlangd. Door
overschrijding van de betalingstermijn wordt de Klant geacht in verzuim te zijn. Alsdan is Kornet gerech¬tigd het factuurbe¬drag te verho¬gen met een
contrac¬tuele rente van 1,5% per maand of gedeelte van een maand, onver¬minderd het recht het bedrag te vermeer¬deren met incas¬so-, gerechts-, en
andere in¬nings¬kosten, waar¬onder begrepen de kosten van rechtsbijstand. De buitenge¬rech¬te¬lijke incassokos¬ten zijn gefixeerd op 15% van de hoofd¬som,
met een minimum van 150,- Euro.

Artikel 13. Slotbepaling en Rechts- en forumkeuze: De burgerlijke rechter te Amsterdam is met uit¬slui¬ting van iedere
andere rechter, arbiter of bindend advi¬seur, bevoegd kennis te nemen van geschil¬len.Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten,
aanbiedin¬gen en opdrachten is het Nederlandse recht van toepassing. Strijdigheid van een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden met
terzake geldende wettelijke regelingen, dan wel met de onderliggende overeenkomst heeft slechts consequenties
voor die bepalingen. Het laat onverlet de gelding van het overige in deze
algemene voorwaarden geregel¬de.